Polski     English     Pусский

Monografie naukowe (autor lub redaktor naukowy):
1. Paweł Bała (red.), Szkody na zdrowiu i życiu. Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń, Wyd. Sedno, Warszawa 2017,
2. Współautor w: P. Chmielnicki (red.), Nabycie lokalu lub domu od dewelopera, Wyd. Difin, Warszawa 2014,
3. Paweł Bała (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Difin, Warszawa 2014,
4. Paweł Bała, Mariusz Załucki (red.), Podmioty prowadzące działalność leczniczą. Prawne aspekty działalności, Wyd. Difin, Warszawa 2013,
5. Paweł Bała, Adam Wielomski, Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce. Wybrane zagadnienia, Wyd. Arte, Warszawa 2011,
6. Paweł Bała, Pod wezwaniem Boga czy Narodu? Religia a ustrój - studium przypadku polskich konstytucji, Wyd. von Boroviecky, Warszawa 2010,
7. Paweł Bała, Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Wyd. von Borowiecky, Warszawa 2009,
8. Paweł. Bała, Adam Wielomski, Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych, Wyd. Fijorr Publishing, Warszawa 2008,
9. Paweł Bała, Adam Wielomski, Carl Schmitt a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Studium przypadku ratyfikacji Traktatu lizbońskiego - rola Prezydenta RP, Wola Rafałowska 2008.

Publikacje w czasopismach naukowych:
1. Paweł Bała, Obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów a egzekwowanie poboru opłaty uzdrowiskowej, "Przegląd Prawa Publicznego", 2013, nr 10, s. 70,
2. Paweł Bała, Stan wojenny z 13 grudnia 1981 r. jako zagadnienie prawa ustrojowego. Interpretacja decyzjonityczna, "Przegląd Sejmowy", 2013, nr 4, s. 83-102,
3. Paweł Bała, Lech Mażewski, Problem legalności stanu wojennego z 12-13 grudnia 1981 r. Studium z historii prawa polskiego (rec. Paweł  Bała), "Przegląd Prawa Publicznego", 2013, nr 2 s. 82-84,
4. Paweł Bała, "Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa". Ustawa konstytucyjna RP z 1935 r. w perspektywie decyzjonistycznej, " Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem", 2012, nr XXXIV, s. 49-74,
5. Paweł Bała, Zasady prawa międzynarodowego. Na marginesie teorii stosunków międzynarodowych prof. Ryszarda Skarzyńskiego, "Przegląd Prawa Publicznego", 2012, nr 7-8, s. 32-45,
6. Paweł Bała, Invocatio Dei w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. w perspektywie porównawczej i historycznej, [w:] M. Sadowski (red.), "Wrocławskie Studia Erazmiańskie", Wrocław 2010, z. 5, s. 305-333,
7. P. Bała, A. Wielomski, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Lautsi v. Włochy (skarga nr 30814/06), "Przegląd Sejmowy", 2011, nr 5, s. 158-170,
8. Paweł Bała, "Państwo suwerenne". O projekcie konstytucjonalizacji niektórych postanowień Traktatu z Lizbony, [w\] dr hab. A. Wielomski, Paweł Bała, mgr Ludwik Skurzak, Konstytucja IV RP? Trójgłos o projekcie konstytucja Pis, Warszawa 2010,  s. 37-50,
9. Paweł Bała, Oświata w państwie autorytarnym. Spór o charakter szkoły w II Rzeczypospolitej Polskiej, "Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi", nr 2011, nr XXXIII, s. 251-299,
10. Paweł Bała, dr hab. A. Wielomski, Prawa człowieka - refleksje krytyczne, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie", Wrocław 2010, z. 4, s. 457-487,
11. Paweł Bała, Odpłatność studiów stacjonarnych w wyższej szkole publicznej w świetle art. 70 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "Przegląd Prawa Publicznego", 2010, nr 5, s. 18-30,
12. Paweł Bała, "Tożsamość konstytucyjna". Tezy wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r., "Ius Novum", nr 2010, nr 2, s. 7-37,
13. Paweł Bała, Glosa do wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r., "Pro Fide, Rege et Lege", 2009, nr 3, s. 85-102,
14. Paweł Bała, Lech Mażewski, Posttotalitarny autorytaryzm PRL 1956-1989. Analiza ustrojowo -polityczna (rec. Paweł  Bała), "Studia Prawnicze KUL", 2010, nr 4, s. 125-130,
15. Paweł Bała, Opiniowanie żołnierzy zawodowych w świetle konstytucyjnego prawa do sądu, "Jurysta", 2008, nr 4,
16. Paweł Bała, Konstytucyjna zasada bezpłatnej nauki w wyższej szkole publicznej, "Jurysta", 2008, nr 1,
17. Paweł Bała, Rola zasady bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej, "Doctrina. Międzywydziałowy Prz. Hum. Akademii Podlaskiej", 2008, nr 1,
18. Paweł Bała, Bezstronność światopoglądowo - religijna państwa, "Pro Fide, Rege et Lege", 2007, nr 2,
19. Paweł Bała, Konstytucyjny obowiązek szkolny, "Ius et Administratio", Kwartalnik Wydziału Prawa UR, 2007, nr 4,
20. Paweł Bała, Hasło "własność", [w:] Encyklopedia "Białych Plam", wyd. Polwen - Radom, t. XVIII,
21. Paweł Bała, Określenie suwerena w Ustawie Rządowej z 1791 r. Lapsus czy zasada polskiej myśli ustrojowej?, "Ius et Administratio", 2007, nr 2.

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim:
1. Paweł Bała, Ustrojowe regulacje obronności Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Paweł Bała (red.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 17-40,
2. Paweł Bała, Stan wojny i stan wojenny w polskim prawie ustrojowym, [w:] M. Fałdowska, A. Wielomski (red.), Bezpieczeństwo we współczesnej myśli politycznej, Siedlce 2014,
3. Paweł Bała, Pozaaplikacyjne tryby dostępu do zawodu adwokata, [w:] J. Mazurkiewicz (red.), Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy : o egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników, konferencja międzynarodowa 14 grudnia 2012 r., Wrocław 2013, s. 13-28,
4. Paweł Bała, Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i prawa pacjenta, [w:] P. Bała, M. Załucki (red.), Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne, Warszawa 2013, s. 11-34,
5. Paweł Bała, Mariusz Załucki, Pozbawianie orderów i odznaczeń w polskim porządku prawnym, [w:] P. Chmielnicki, H. Zięba - Załucka (red.), Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 234-254,
6. Paweł Bała, Regulacja stanów nadzwyczajnych i zbliżonych w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. [w:] S. Jaczyński i in. (red.), Współczesne bezpieczeństwo polityczne, Warszawa - Siedlce 2012, s. 63-85,
7. Paweł Bała, Zagadnienie umowy społecznej w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] C. Kalita, A. Wielomski (red.), O źródłach państwa i władzy politycznej, Warszawa 2011, s. 53-79,
8. Paweł Bała, Godność jako źródło praw i wolności człowieka w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] E. Jarmoch, J. Kunikowski (red.), Filozofia życia. W poszukiwaniu mądrości, piękna i dobra. Księga jubileuszowa prof. Ryszarda Rosy w 70. rocznicę urodzin, Siedlce 2011, s. 697-717,
9. Paweł Bała, Prawo do nauki a obowiązek szkolny, [w:] E. Arciszewska (red.), Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej, Józefów 2011, s. 19-39,
10. Paweł Bała, "Według moralności Chrystusowej". Podstawy doktryny strojowej BBWR, [w:] A. Wielomski, C. Kalita (red.), Krytycy demokracji, Warszawa 2009, s. 62-80.


- Kierownik zadania p.n. System ochrony państwa i porządku konstytucyjnego w ramach projektu System Bezpieczeństwa Narodowego RP - projekt w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - umowa Nr DOBR/0076/R/ID1/2012/03 z dnia 18.12.2012 r., numer rejestracyjny projektu: O ROB/0076/03/001,
- Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa oraz Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej,
- Zastępca Redaktora Naczelnego półrocznika naukowego „Pro Fide, Rege et Lege” i recenzent w „Przeglądzie Prawa Publicznego”.

 

 

Copyright © 2024 Adwokat dr Paweł Bała. Wszelkie prawa zastrzeżone

design by GreenMouse.pl